מקום 2
בתשואה ובשארפ בקטגוריה2

12.98%

ב-36 חודשים אחרונים
01.03.20-28.2.23

אסטרטגיית ההשקעות בקרנות על פי יאיר דרורי סמנכ״ל ההשקעות:

״הקרן מנצלת הזדמנויות בשווקים המקומיים, בין היתר באמצעות רכישת ומכירת אגרות חוב לקראת עדכוני מדדים, זיהוי עיוותי שוק ועיוותי מסחר וניתוח פונדמנטלי של הנכסים. בשוק האג״ח מפעילים אסטרטגיות מגוונות ושונות להשאת רווחים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך״*.

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות הקרן:

אחזקות לדוגמא נכון ל-31.1.23:

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל השקעות חיצוני: בסט אלטרנטיב ניהול תיקים בע"מ.*להערכת מנהל ההשקעות החיצוני. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ^ עד ליום 06.07.21 פסגות קרנות נאמנות בע"מ שימשה כמנהל הקרן. $. (0C– 0 – ללא חשיפה למניות, C – עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט . החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי בערך מוחלט של נכסי הקרן ולא תוגבל החשיפה לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל 1. סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים"), בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים:השיעור הכולל של חשיפה לבנקים וברוקרים, בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכול ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות) לעניין זה:-קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שנייה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.-"אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל" – לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021).-"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל.-דירוג AAil כאמור לעיל או דירוג מקביל לו – לא כולל דירוג (AAil-) או דירוג מקביל לו."אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. 2. בתאריך 01.07.21 בוצע עדכון רשימת הכותרות המאפיינות לצורך סיווג קרנות. עפ"י נתוני מערכת פרדיקטה בקטגוריה אג"ח בארץ – חברות והמרה, חברות והמרה ללא מניות, חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה מתוך 29 קרנות שפורסמו להן תשואה ושארפ לתקופה זו. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ובמיקומי הקרן בעבר כדי להעיד על תשואות ומיקומים בעתיד

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן