בסט אלטרנטיב ניהול תיקים בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות הבאות
שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ להלן "מנהל הקרן":

שם הקרן:

ב.אלטרנטיב (0C)2(!)1 אג"ח קונצרני

מספר נייר: 5128848

שם הקרן:

ב.אלטרנטיב (4B)3 מניות ישראל

מספר נייר: 5130349

שם הקרן:

ב.אלטרנטיב (1B)10/90

מספר נייר: 5132055

שם הקרן:

ב.אלטרנטיב (2B)20/80

מספר נייר: 5135769

שם הקרן:

ב.אלטרנטיב (4D)6 גמישה  

מספר נייר: 5136122

שם הקרן:

ב.אלטרנטיב (4D)6 מניות חו״ל 

מספר נייר: 5136809
1. (0C) – 0 – ללא חשיפה למניות, C – עד 50% חשיפה למט״ח בערך מוחלט.
2.
סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים"), בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים:
השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים, בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכול ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות) לעניין זה:
-קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שנייה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
-"אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל" – לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021).
-"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל.-דירוג AAil כאמור לעיל או דירוג מקביל לו – לא כולל דירוג (AAil-) או דירוג מקביל לו.
"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. (B4)  – 4 – עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט B – עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. 
4. (B1) – 1 – עד 10% חשיפה למניות, B – עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.
5. (2B)- 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט, B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.
6. (4D)- 4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט, D- עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידים. אין בתשואות ובמיקומי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ומיקומים בעתיד

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן